ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

LEGALIZACIJA OBJEKTA

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.NEZAKONITO IZGRAĐENA ZGRADA OZAKONJUJE SE RJEŠENJEM O IZVEDENOM STANJU

PREMA UKUPNOJ BRUTTO POVRŠINI ZGRADE SE KATEGORIZIRAJU NA:


 • ZAHTJEVNA ZGRADA 

  Nezakonito izgrađena zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2, te zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2 i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu.

 • MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA 

  Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2.

 • JEDNOSTAVNA ZGADA

  Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2.

 • ▪ POMOĆNA ZGRADA 

  Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2.

NAKNADE ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA:


 • 1. UPRAVNU PRISTOJBU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA

 • 2. NAKNADU ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

  Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade dužni su prije donošenja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste.

  Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi koje po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju.

  Visina naknade propisuje se ovisno o veličini, lokaciji (položaju u prostoru) i namjeni zgrade te načinu plaćanja naknade i drugim kriterijima.

 • 3. KOMUNALNI I VODNI DOPRINOS

  Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti tog rješenja platiti komunalni doprinos i vodni doprinos. Vlasnik posebnog dijela zgrade ne plaća komunalni doprinos i vodni doprinos za njegov posebni dio koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja.

  Uredba o visini vodnog doprinosa primjenjuje se kod izdavanja odobrenja za građenje jednako kao i u postupku ozakonjenja (legalizacije) zgrada.

AKTUALNO

Utorak, 03. Ožujak 2017.

Elektroničko podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih podataka putem OSS-a i sustava e-Građani

Državna geodetska uprava omogućila je da se od 3. ožujka 2017. godine putem OSS-a i prijavom kroz sustav e-Građani elektroničkim putem može podnijeti zahtjev te da se bez dolaska u katastarski ured mogu preuzeti sljedeće javne isprave:

kopija katastarskog plana,

prijepis/izvod iz posjedovnog lista,

izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

Pri podnošenju zahtjeva korisnik kartičnim plaćanjem odmah podmiruje puni iznos upravnih pristojbi (uvećan za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća) koje sustav izračunava automatski i u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerovljena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda.

Izvor: www.dgu.hr