ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

Geodetski projekt

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetskim projektom se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je to potrebno, formira se građevna čestica u katastru čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom, provodi se iskolčenje i evidentira građevina u katastru i zemljišnoj knjizi.


GEODETSKI PROJEKT SE MOŽE UPOTREBLJAVATI ZA POTREBE I U SVRHU ZA KOJU JE IZRAĐEN KADA JE POTVRĐEN OD STRANE KATASTARSKOG UREDA

Geodetski projekt pregledava se i potvrđuje od strane katastarskog ureda prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole. Geodetski projekt izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.


SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKOG PROJEKTA SU:
 • 1. naslovna stranica geodetskog projekta,

 • 2. ulazni podaci,

 • 3. geodetski situacijski nacrt,

 • 4. geodetska situacija građevine,

 • 5. popis koordinata,

 • 6. prijavni listovi i kopije katastarskog plana za formiranje građevne čestice,

 • 7. prijavni listovi i kopije katastarskog plana za evidentiranje građevine,

 • 8. izvješća u okviru izrade geodetskog projekta.


Geodetski situacijski nacrt izrađuje se na način da se na njemu prikazuju položajni i visinski podaci o svim vidljivim prirodnim i izgrađenim objektima zemljine površine u području obuhvata zahvata u prostoru (npr. zgrade i druge građevine, vodovi i njima pripadajući objekti, prometna infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani objekti, reljef i sl.).


Na geodetskoj situaciji građevine prikazuje se oblik građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom dozvolom odnosno građevinskom dozvolom i susjednih katastarskih čestica koje neposredno graniče s građevnom česticom koja je predmet geodetskog projekta, te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetsku situaciju građevine izrađuje ovlaštena osoba u suradnji s drugim projektantima idejnog projekta, odnosno glavnog projekta.Izvješće o utvrđivanju međa i o novim razgraničenjima obvezan je sastavni dio geodetskog projekta,te ga obvezno sastavlja ovlašteni geodetski stručnjak kada je obavio obilježavanje međa i drugih granica katastarskih čestica vidljivim trajnim oznakama.

Stvarni korisnici na katastarskim česticama koje su predmet geodetskog projekta kao i stvarni korisnici na susjednim katastarskim česticama dužni su pokazati granice katastarskih čestica. U slučaju spora oko međe, a kada istu nije moguće nedvojbeno identificirati temeljem podataka sadržanih u katastarskom operatu, međe je potrebno prethodno urediti u posebnom postupku.


Iskolčenje građevine obavlja se na temelju podataka o koordinatama lomnih točaka granica jedne ili više građevina iskazanih u geodetskom projektu. O izvršenom iskolčenju građevine ovlašteni geodetski stručnjak daje izjavu u pisanom obliku da je građevina iskolčena u skladu s podacima iz geodetskog projekta.


Temeljem podataka iz geodetskog projekta te ostalih prikupljenih podataka u okviru snimanja izvedenog stanja zgrada i drugih građevina ovlašteni inženjer geodezije izrađuje izjavu da je zgrada ili druga građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom.

Za slučajeve kada izvedena građevina odstupa više od 0,30 metara u pogledu ukupnih pojedinih vanjskih mjera građevine, osim u pogledu odstupanja od obaveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe ovlašteni inženjer geodezije ne izrađuje izjavu.Potvrđeni primjerak geodetskog projekta koji zadržava katastarski ured ulaže se u zbirku parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata sukladno propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.
Potvrđeni primjerci geodetskog projekta koje ne zadržava katastarski ured dostavljaju se ovlaštenoj osobi koja je zatražila njegovo pregledavanje i potvrđivanje.

Promjene u katastarskom operatu u svrhu formiranja građevne čestice provode se na temelju zahtjeva kojem se prilaže izvršna lokacijska ili građevinska dozvola.


Promjene u katastarskom operatu u pogledu položaja, oblika i načina uporabe zgrada provode se po službenoj dužnosti na temelju geodetskog projekta i izvršnog rješenja katastarskog ureda donesenog u upravnome postupku nakon što katastarski ured zaprimi od tijela za graditeljstvo izvršnu uporabnu dozvolu.