ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

Nacrt iskolčenja objekta


Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar građevne čestice. Osnovne elemente iskolčenja daje projekt - dimenzije, položaj, visinske odnose. Elementi iskolčenja su horizontalni kut, duljina i visina (visinske razlike).

Elaborat iskolčenja građevine je dokument kojim se iskazuje način iskolčenja građevine na terenu i način kojim su stabilizirane točke planirane građevine. Elaborat iskolčenja građevine izrađuje osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina u skladu s idejnim, odnosno glavnim projektom, koji je sastavni dio rješenja o uvjetima građenja, odnosno potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole.

ELABORAT ISKOLČENJA GRAĐEVINE ILI ELABORAT O ISKOLČENJU GRAĐEVINE JE SKUP GRAFIČKIH I PISANIH DOKUMENATA KOJI OPISUJU ISKOLČENJE OBJEKTA OBAVLJENO NA TERENU. NUŽAN JE ZA POČETAK GRADNJE, ŠTO JE DEFINIRANO ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI.


 Članak 249.

(1) Investitor je dužan Ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka izvođenja građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, pisano prijaviti početak građenja, odnosno nastavak radova.

(2) Investitor zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m, dužan je najkasnije do dana početka radova imati pravomoćno rješenje o uvjetima građenja te glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

(3) Investitor građevine određene uredbom iz članka 105. stavka 2. ovoga Zakona dužan je najkasnije do dana početka radova imati pravomoćnu građevinsku dozvolu i elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

(4) Investitor ostalih građevina, osim jednostavnih građevina određenih pravilnikom iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona, dužan je najkasnije do dana početka radova imati potvrdu glavnog projekta i elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

(5) U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.

(6) U slučaju prekida građenja investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevina, zemljišta i drugih stvari.

 Članak 250.

(1) Elaborat iskolčenja građevine izrađuje osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu u skladu s idejnim, odnosno glavnim projektom, koji je sastavni dio rješenja o uvjetima građenja, odnosno potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole.

(2) Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.

(3) Ispravnost iskolčenja građevine potvrđuje osoba iz stavka 2. ovoga članka upisom u građevinski dnevnik prije početka radova iskopa.


ELABORAT ISKOLČENJA GRAĐEVINE SADRŽI:
 • 1. Rješenje DGU o davanju suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina

 • 2. Rješenje o upisu osobe u imenik ovlaštenih inženjera geodezije

 • 3. Dokumentaciju na osnovu koje je izrađen elaborat iskolčenja građevine

 • 4. Tehničko izvješće - sadrži podatke o metodama iskolčenja koje su korištene za izradu elaborata, te o geodetskoj opremi i programima korištenim za obradu podataka i izradu elaborata.

 • 5. Nacrt iskolčenja - prikazuje iskolčene točke i osi, te sadrži ime katastarske općine, br. kat. čestice, oznaku mjerila u kojem je izrađen, datum izrade, ime i prezime i potpis ovlaštenog geodetskog stručnjaka, te pečat ovlaštenog inženjera geodezije, tvrtke odnosno katastarskog ureda.

 • 6. Situacija iz projekta

 • 7. Tlocrt temelja ili prizemlja građevine s označenim točkama za iskolčenje

 • 8. Popis koordinata - točaka građevine za iskolčenje i točaka geod. osnove