ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

Parcelacija zemljišta

Parcelacijski elaborat za zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinska zemljišta izvan granica tog područja izrađuje samo na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja, pa tako razlikujemo:


 • 1. Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja

 • 2. Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije

 • 3. Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli

 • 4. Parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja

 • 5. Parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice


Kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica ili zemljište nužno za redovitu uporabu građevine, parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice ili može se donijeti:

 • - ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina

 • - ako je građevina izgrađena na dvije ili više katastarskih čestica

 • - ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina veća od površine nužne za redovitu uporabu građevine

 • - ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine

Rješenje na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti donosi nadležno upravno tijelo na temelju dokumenata prostornog uređenja i posebnih propisa, odnosno u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine. Zahtjevu za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice prilaže se preslika katastarskog plana na kojoj se određuju oblik i veličina građevne čestice te dokaz da je građevina za koju se utvrđuje građevna čestica postojeća.


Parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta može se, osim u skladu s aktima i planovima prostornog uređenja, provoditi i u skladu sa sudskom presudom o utvrđivanju prava vlasništva zemljišta.

Parcelacija izgrađenog građevinskog zemljišta može se provoditi i u svrhu spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada.

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je ishoditi uvjerenje nadležnog upravnog odjela za graditeljstvo, kojim se dokazuje da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja.