ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

Evidentiranje građevine u katastru i zemljišnoj knjizi

KATASTARSKI URED EVIDENTIRA GRAĐEVINU U KATASTRU TEMELJEM PRAVOMOĆNOG RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU ILI AKO JE ZA TU GRAĐEVINU IZDANA UPORABNA DOZVOLA.


UPORABNA DOZVOLA IZDAJE SE ZA:

 • ▪ ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU NA TEMELJU NOVOG ZAKONA O GRADNJI (NN 153/13)

 • ▪ ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1. LISTOPADA 2007

 • ▪ ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU DO 15. VELJAČE 1968

GRAĐEVINA IZGRAĐENA NA TEMELJU NOVOG ZAKONA O GRADNJI (NN 153/13)

Za građevinu koju je na temelju novog Zakon o gradnji (NN 153/13) izdana uporabna dozvola, katastarski ured evidentira u katastru po službenoj dužnosti na temelju geodetskog projekta i izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s tim projektom. Geodetski projekt je sastavni dio idejnog projekta koji je sastavni dio lokacijske dozvole, odnosno koji je sastavni dio glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole.

GRAĐEVINA IZGRAĐENA NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1. LISTOPADA 2007

Za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta za građenje nadležnog tijela izdane do 1. listopada 2007. tijelo graditeljstva može na zahtjev stranke, umjesto uporabne dozvole, izdati uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.

Uz zahtjev za donošenje uporabne dozvole, podnositelj zahtjeva prilaže građevinsku dozvolu, odnosno drugi odgovarajući akt.

Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007, izdaje se ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu namjene, vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličina građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru.

Izreka uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta za građenje nadležnog tijela izdanog do 1. listopada 2007. sadrži:

 • 1. utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličina građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru izgrađena u skladu građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela

 • 2. naziv, oznaku i datum izdavanja dozvole

 • 3. naziv građevine, ime katastarske općine i broj jedne ili više katastarskih čestica na kojima je građevina izgrađena i

 • 4. napomenu da ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih uvjeta i zahtjeva, osim lokacijskih uvjeta, nije prethodilo izdavanju dozvole.

GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 15. VELJAČE 1968.

Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Vrijeme izgradnje građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva.

Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. podnositelj zahtjeva prilaže:

 • 1. kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i

 • 2. dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.

Tijelo graditeljstva vrijeme izgradnje utvrđuje uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza.

Izreka uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. sadrži:

 • 1. utvrđenje da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.

 • 2. naziv građevine, ime katastarske općine i broj jedne ili više katastarskih čestica na kojima je građevina izgrađena

 • 3. podatke o građevini, s obzirom na način smještaja na katastarskoj čestici, odnosno česticama, namjenu građevine, broj i vrstu etaža te vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine (visinu, dužinu i širinu) i

 • 4. napomenu da ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo izdavanju dozvole.